baner1 Slide show1 Slide show2 Slide show3 baner2
DOANH NGHIỆP TRẦN QUANG THIỀU

Diệt chuột ở miền Trung 2008

Phóng sự nhân dân Quảng Bình diệt chuột bằng bẫy bán nguyệt của vua diệt chuột Trần Quang Thiều. Trương trình giới thiệu một buổi sáng thu gom chuột bị sập bẫy tại cánh đồng năm 2008.

                                                            Phóng sự diệt chuột tại Quảng Bình